Research Header

קול קורא להגשת  בקשות תקציב מחקר לשנת תשע”ט

רשות המחקר של המכללה מזמינה את חברי הסגל להגיש בקשות לתקציב מחקר. תקציב המחקר מיועד למימון הוצאות שונות של ביצוע המחקר, להצגת המחקר בכנסים בארץ ובעולם וכן לעריכה לשונית  או תרגום של מאמר. היקף התמיכה יהיה עד 10,000 ₪ לעריכת מחקר, עד 6000 ₪ להצגתו בכנס בחו”ל,  או עד 5000 ₪ לעריכה ותרגום.

ניתן להגיש בקשות לתקציב מחקר עד כ”א באייר תשע”ט, ה- 26 במאי 2019. מומלץ להקדים ולהגיש את הבקשות ככול הניתן. תקציב המחקר מוגבל וכל הקודם זוכה.

 

קריטריונים לסיוע למחקר

 1. רשאים להגיש בקשה לביצוע מחקר רק חברי סגל בעלי תואר שלישי.
 2. התקציב יאושר למחקר שאינו מתוקצב באופן מלא ע”י מקור תקציבי אחר.
 3. תינתן עדיפות למחקרים בשדה החינוך ובעיקר לאלו בהם ישותפו תלמידות ותלמידי המכללה. כמו כן המכללה מעודדת מחקרים קבוצתיים ומחקרים המשתפים חוקרים ממוסדות אחרים.
 4. תקציב למחקר יינתן לאחר שוועדת המחקר תבדוק ותאשר את הצעת המחקר שתוגש על פי ההנחיות (נספח א). בקשות תקציב לתרגום או עריכה לשונית יש להגיש בצרוף המסמכים הנדרשים (נספח ב) וכן בקשות להצגת מחקר בכנס אקדמי בחו”ל (נספח ג) או בארץ (נספח ד). ככלל יינתן התקציב עבור הוצאות מוכחות וקבלות מקוריות, לדוגמה: הוצאות שכר עוזרי מחקר, ייעוץ מתודולוגי, יעוץ סטטיסטי, תרגום, הוצאות על השתתפות בכנסים וכדומה.
 5. תקציב לביצוע מחקר יועמד לרשות החוקר עד שלוש שנים. חידוש תקציב המחקר כל שנה מותנה במסירת דוח התקדמות ואישרור וועדת המחקר להמשיך במחקר.

 

הנחיות כלליות ומידע נוסף

 1. את הצעות המחקר יש לשלוח בדוא”ל לד”ר אסתר אפללו, ראש רשות המחקר, לכתובת: ester@hemdat.ac.il
 2. בכתיבת הצעת מחקר מומלץ להיעזר בהנחיות המפורטות של מכון מופ”ת המופיעות בקישור הבא: http://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/grants/vaada/Documents/nehalim.pdf
 3. ניתן לקבל מרשות המחקר סיוע בכתיבת הצעת המחקר ובמילוי טפסי הבקשה השונים בפנייה ישירה לראש רשות המחקר.
 4. כל הצעה תיבדק על ידי שני שופטים מתחום הדעת.  לפני הגשת ההצעה לבדיקה תוודא רשות המחקר שההצעה הוגשה על פי כל הכללים ובמידה וידרשו תיקונים, יש לתקנם תוך שבועיים.
 5. תשובה לבקשת התקציב לביצוע מחקר תינתן תוך חודש ימים. תשובה לבקשת סיוע בעריכה לשונית או תרגום, או השתתפות בכנס ימסרו בתוך שבועיים.
 6. חברי סגל שיקבלו סיוע לביצוע מחקר, יתבקשו להציג דיווח התקדמות לאחר שנה ובמידת הצורך, להציג את מחקריהם בכנס מחקר שיתקיים במכללה. בתום תקופת המחקר יש להגיש דו”ח מסכם שיתאר את המחקר ואת תוצאותיו. במידה ותוצאות המחקר פורסמו בכתב עת אקדמי, ניתן להציג את המאמר כדו”ח המסכם. מחקר אשר לא הסתיים בתום זמן המחקר המבוקש (שלא יעלה על שלוש שנים), יש  לציין זאת בדיווח, להסביר את הסיבות, לתאר את מה שנעשה ואת התכנית להמשך הפעילות.
 7. רשות המחקר רשאית להפסיק את תקציבו של חוקר אשר לא יגיש דיווח על התקדמותו כמו כן הוא לא יהיה זכאי לתקציב מחקר נוסף.
 8. בקשה חדשה לתמיכה במחקר ניתן להגיש לאחר שנה ורק לאחר הגשת דוח התקדמות.
 9. הגשת בקשה להשתתפות בכנסים בחו”ל רשאים להגיש רק חברי סגל בעלי תואר שלישי, בעלי ותק של שנתיים לפחות והמלמדים בהיקף של 75% משרה לפחות ושפרסמו או שלחו לפרסום מאמר בכתב עת שפיט.
 10. חברי סגל שיקבלו מימון להשתתפות בכנס בחו”ל יתבקשו לדווח בכתב על הכנס.
 11. בקשות תמיכה להשתתפות בפרסום ספר יש להפנות ישירות לנשיא המכללה (נספח ה).
 12. כל מי שיזכה למימון יתבקש לכלול את שם המכללה בכל פרסום של המחקר בעיתונות מחקרית, בספרים או בכנסים.